ความเป็นมาของโรงเรียน


◊ ความเป็นมาของโรงเรียน

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสอดคล้องกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะชีวิตเพื่อความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางภาษา ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี และการเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

    การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ  มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิด และทักษะการสื่อสารได้หลากหลายภาษา โดยสร้างความโดดเด่นให้แก่ผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นหน่วยงานภายในตามกฎหมายมีฐานะเทียบเท่าคณะ ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 จึงถือเป็นวันที่ก่อกำเนิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันนี้ และผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกคือ นายประพัฒน์ คหินทรพงษ์ 

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์  สงกรานต์ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มูลค่าการก่องสร้าง 80 ล้านบาท เป็นอาคารเรียนสมบูรณ์แบบประกอบไปด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องอาหาร และสนามกีฬาในอาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี (ถนนบายพาส) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสมรรถนะตามแผนการศึกษาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2560-2579 ครูผู้สอนประกอบด้วยครูประจำการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


◊ สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2559
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดทำการสอนในครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 36 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน โดยใช้อาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ชั้น 1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนรวมไปถึงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถานที่ในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ครูผู้สอนของโรงเรียนสาธิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ครูประจำการจำนวน 3 คน และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นคณาจารย์คุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอีกจำนวน 22 คน ในปัจจุบันทางโรงเรียสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปี 1 และ 2 จำนวนชั้นละ 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 306 คน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนรวมไปถึงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถานที่ในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนของโรงเรียนสาธิตแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ ครูประจำการจำนวน 16 คน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยจำนวน 23 คน และอาจารย์พิเศษจำนวน 2 คน