กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวนันทญ์ณภัค พรมมา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
  วุฒิการศึกษา ศษ.ม การสอนภาษาไทย
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวรัตนธร สุทธิวงศ์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  วุฒิการศึกษา คบ.ครุศาสตรบัณฑิต
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณย์จรีย์  สรสีสม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณนิสา  ปานพรม
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. ภาษาไทย
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

     
  ชื่อ - สกุล  อาจารย์สุภางค์  วงษ์ทรัพย์
  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
  วุฒิการศึกษา -
  ติดต่อ

  

     
  ชื่อ - สกุล  อาคารย์อรอนงค์   ตันนารัตน์
  ตำแหน่ง -
  วุฒิการศึกษา -
  ติดต่อ -