กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรีนาฏศิลป์

 

     
  ชื่อ - สกุล  ว่าที่ร้อยตรีวรพงค์ สุขไสว
  ตำแหน่ง ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระ) / สอนวิชาดนตรี
  วุฒิการศึกษา ค.บ. ดนตรีศึกษา
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์
  ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย / สอนวิชาศิลปะ
  วุฒิการศึกษา ศศ.ม. จิตรกรรม
  ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.