ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


◊ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


◊ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ