บุคลากรสายสนับสนุน


◊ บุคลากรสายสนับสนุน

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวพิริยา กรมมา
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานธุรการสารบรรณ
  วุฒิการศึกษา ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 095-9109698

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวสุราวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี / งานการเงิน บัญชี เบิกจ่าย
  วุฒิการศึกษา  บช.บ. บัญชีบัณฑิต
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 086-8029897

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายอนุรักษ์ ชัยจันทร์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานทะเบียนวัดผลประเมินผล
  วุฒิการศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 092-8742245

 

     
  ชื่อ - สกุล  นางสาวฉันทนา มังกรกิม
  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ / งานห้องสมุด
  วุฒิการศึกษา ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 092-2686839

 

     
  ชื่อ - สกุล  นายกษม สันธิศิริ
  ตำแหน่ง ช่างเทคนิค / งานอาคารสถานที่ โสตทัศนอุปกรณ์
  วุฒิการศึกษา เทคโนโลยีไฟฟ้า
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  เบอร์โทรศัพท์ 062-320-2600 หรือ 092-5426256