วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

 

◊ วิสัยทัศน์ : VISION

    เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างสมรรถนะของนักเรียนผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการคิดสร้างสรรค์


◊ พันธกิจ : MISSION

    1. จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและสามารถดํารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้
    2. สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ “ครูสาธิต”
    3. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่มีความพร้อมด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
    4. ให้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา


◊ เป้าประสงค์ : GOAL

    1. บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
    2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเองในการดํารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
    3. ให้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งความสุข