วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.วิจารย์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมในพิธี สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งนี้ในพิธีไหว้ครูมีตัวแทนนักเรียนของแต่ละชั้นปีได้นำพานไหว้ครูที่มีการจัดทำด้วยความคิดสร้างสรรค์และสื่อถึงความรักความกตัญญูกตเวทิตา ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  อาทิเช่นพานไหว้หว้ครูที่ใช้ทุเรียนทำเป็นพาไหว้ครูและมีหน้ากากอนามัยที่สะท้อนถึงความรักความห่วงใยคุณครูในสถานการณ์โควิด 19 นับเป็นสีสันของพิธีไหว้ครูในครั้งนี้
                  ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ชั้นปี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ Advanced English ครั้งที่ 3 /2564 นักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยียมอันดับ 1ของจังหวัดราชบุรีนการสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา พร้อมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์