ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมฉรสพรรษประเพณี ศกนี้มีแต่ความเท่าเทียม (กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย x สัปดาห์ห้องสมุด) กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ได้แก่ สมรรถนะการจัดการตนเอง สมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สมรรถนะการคิดขั้นสูง และสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านกิจกรรมโดยปีนี้จัดในธีม “Pride 🏳️‍🌈”  นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ เช่น การแต่งคำประพันธ์ การประกวดออกแบบโลโก้ การเปิดพจนานุกรม การโต้วาที นอกจากนี้ยังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมเช่น กิจกรรม Pride Parade กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ในธีม “ เมื่อเสื้อผ้าไม่มีเพศ” และทักษะการกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่น้องและเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น กิจกรรมบิงโกมนุษย์ กิจกรรมเกมวัดดวง เป็นต้น