วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการฝึกอบรมในโครงการ “ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม สู่ผู้นำยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม เป็นบุคคลที่คิดเป็น มีเหตุผล ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
               ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ ศาสนสถานวัดเขานกกระจิบ จังหวัดราชบุรี