ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CU-TEP ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และนำผลการทดสอบมาร่วมกันวางแผนการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียนต่อไป