ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น. (คาบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ม.ปลาย) กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดกิจกรรมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อให้นักเรียนสามารถนำทักษะนี้ใช้ช่วยชีวิตบุคคลได้ โดย ท่านวิทยากร อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยเเละการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง และนางสาวภิชาดา เตชินธนาพร เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน