วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม “DSMCRU Welcome Home ครั้ง ที่ 1 ขอขอบพระคุณทุกคน ทั้งผู้บริหาร คณะครู คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ ทำให้งานของเรา “อบอุ่นและสนุกสนาน”