ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566

         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม