วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนานวัตกรรมและการทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนางสาวชนิตา พิลาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในการนี้อธิการบดีได้เป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 เพื่อคณะครูได้มีความรู้ในกระบวนการด้านการวิจัยในชั้นเรียน สามารถพัฒนานวัตกรรมที่แก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และเกิดความสุขจากแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม