กลุ่มสาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​แล​ะเทคโนโลยี โรงเรียน​สาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง​ จัดค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 "SCIENCE CAMP 5th 2024" ในวันที่ 26 มกราคม 2567

           - ศึกษาการใช้ประโยชน์สแฟกนัมมอสทางเทคโนโยลีชีวภาพ และศึกษาความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม ณ เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกาหลวง
           - ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบต่าง ๆ และประเภทของป่าไม้ที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต การเกิดทะเลหมอก ณ กิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
           - ศึกษา/สำรวจคณะต่างๆตามความสนใจ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           - ศึกษาสถาปัตยกรรมตามหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมและวัฒนธรรมประตูท่าแพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม