โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน สืบสานและแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวไทย กับนักศึกษาชาวจีน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ร่วมในกิจกรรม โดยมี อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.กฤษดา กฤตเมธกุล ประธานสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม “เทศกาลวันตรุษจีน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาปฐมวัย นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกว่างซี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง