ดร.ศิวัช บุญเกิด​ รองปลัดเทศบาลเมืองพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร และ ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา มาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบ Meta Active Learning และการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุด ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง