ท่านผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนจอมบึงมาราธอน ในการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและชุดวงโยธวาทิตให้แก่โรงเรียนสาธิต เป็นจำนวนเงิน 342,000 บาท เพื่อการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567