เนื่องในวันครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power"ณ อาคารอำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ตึก14) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

                 โดยมีคุณครูโรงเรียนสาธิตแห่งม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่​บ้านจอมบึง ​ร่วมนำเสนอบทความ ดังนี้
                 1.นางสาวนันทญ์ณภัค พรมมา ผลงานเรื่อง
                    “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”
                    “การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์สําคัญอย่างไรต่อนักเรียนในปัจจุบัน”

                2. นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร ผลงานเรื่อง
                   “การพัฒนาความจำและการนำไปใช้คำศัพท์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิง”

               3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง ผลงานเรื่อง
                   “การพัฒนาชุดทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การสั่นพ้องของอากาศในท่อ โดยใช้บอร์ด Arduino”

ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติม