วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2567 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
              ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แจ้งเรื่อง พ.ศ. 2567 ปีแห่งการสร้างภาพลักษณ์โรงเรียนสาธิตฯ ให้มีอนาคตเป็นที่ยอมรับของสังคม และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เห็นชอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน  พิจารณาเห็นชอบรายการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2567ประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของบุคลากรสายวิชาการโรงเรียนแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติท้ายประกาศ ฯ และการพิจารณาแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรโรงเรียนสาธิต ฯ (สายสนับสนุน)

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง