โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย อาจารย์ ดร. สิรวิชญ์ โชติกะคาม และทีมงานจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของปัจจัยบางประการ ได้แก่ ธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืชในการควบคุมการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์พืช ตลอดจนเพื่อส่งเสริมทักษะการทำปฏิบัติการทางชีววิทยา

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง