ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(ครั้งที่ 1/2565)
     

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  1  อัตรา (ครั้งที่ 1/2566) ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น
              บัดนี้ ระยะเวลารับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด