ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผล
การสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
      

            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรสังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

            บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

            ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อทําสัญญา จ้างและรับหนังสือส่งตัว งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ . หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด