ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) 
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

       บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

       ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน 

 

  รายละเอียดตามประกาศ

 

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ที่ https://www.satitmcru.ac.th/

โทร : 086-420-5559 หรือ032-919-228

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง