ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง งดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 เนื่องด้วย ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ลดความเสี่ยงด้านความแออัดทางจราจร แ ละเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น โรงเรียนจึงขอประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ และจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 3 มกราคม 2567

 

รายละเอียดเพิ่เพิ่มเติม