ตารางสอบกลางภาคเรียนที่​ 2  ปีการศึกษา​ 2566 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

รายละเอียดตารางสอบกลางภาค