กำหนดการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 การเตรียมความพร้อม