ประกาศรับสมัครทีมเข้าแข่งขันโครงงานน้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และพัฒนาที่ยั่งยืน THAILAND STEM PROJECT COMPETITION 2024

ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

               ของนักเรียนในระดับ
                  - ประถมศึกษาตอนปลาย
                  - มัธยมศึกษาตอนต้น

               เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2567 ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคลิปวีดีโอนำเสนอโครงงานตามหัวข้อ
                 1.น้ำกับการศึกษาหรือการเรียนรู้
                 2.น้ำกับการพัฒนาด้านเกษตรหรือเพาะปลูก
                 3.น้ำกับการพัฒนาด้านอาหารและยา
                 4.น้ำกับการพัฒนาด้านพลังงาน
                 5.น้ำกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
                 6.น้ำกับการวิจัยและพัฒนาด้านอื่นๆ

                 สามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเพจ Thailand STEM Project Competition

แบบฟอร์มการสมัครเข้าแข่งขันและส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
https://docs.google.com/forms/d/1GjolfjdU_o-VnRcX7Gwg6s6zSf8CiR5k6TP4zKxHPJk/edit