ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก)


                      ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก) รับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และดําเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น 

                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก) โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยสําหรับตัวจริง และเรียงตามลําดับคะแนน สําหรับตัวสํารอง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กําหนดให้มีการ ดําเนินการดังนี้

                      📌 ผู้สอบผ่านคัดเลือกตัวจริง ให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะกรณีในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 ประกาศ ณ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 รายละเอียด
 แบบฟอร์มรายงานตัว