ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

                     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานในการจัด การศึกษาให้นักเรียนขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานทางจริยธรรม ที่เป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตน อย่างมีคุณธรรม ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งประกอบด้วย
                     (๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                     (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
                     (๓) กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
                     (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ
                     (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
                     (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
                     (๗) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ


 ประกาศ ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด