ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

 

   รายละเอียดตามประกาศ