ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567  (รอบสอบคัดเลือก)

 

                                                                 รายละเอียดตามประกาศ