โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดกิจกรรม DSMCRU online open house 2024 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567