กิจกรรมบูรณาการวรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีกระบวนการวางแผนโดยวาง Storyboard การลำดับฉาก ปรับบทสนทนา ออกแบบตัวละคร ฉากให้ตรงตามโครงเรื่องและปรับบทสนทนาให้สอดคล้องลักษณะของตัวละคร (character) และมีการร่วมอภิปรายหน้าชั้นเรียนผ่านการดูและการฟัง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอ เช่น การสร้างตัวละครเอง การร่วมแสดงเองอีกด้วย
                 ผลงานบูรณาการวรรณคดีเรื่อง “พระบรมราโชวาท” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2564